Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden + Privacyverklaring

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden” wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:

Floop: Floop, statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende te (331GT) Dordrecht, aan de Spuiweg nummer 105, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht, op verzoek van wie Floop producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Floop een andersoortige overeenkomst aangaat of met wie Floop in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Floop en Wederpartij totstand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Floop, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die Floop voor of ten behoeve van wederpartij verricht;

Order: iedere opdracht van wederpartij in welke vorm dan ook.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Floop partij is, waaronder die waarbij zij goederen en/of diensten van welke aard ook aan Wederpartij levert, aanbiedingen en acceptaties daarvan daaronder begrepen, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; laatstgenoemde voorwaarden zijn slechts toepasselijk indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Floop zijn aanvaard.
 3. De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten, al dan niet voortvloeiende uit de eerste rechtsverhouding, met Floop.
 4. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Floop worden aanvaard en vervolgens schriftelijk worden vastgelegd. Afwijkingen gelden slechts voor de enkele overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. De door Floop uitgebrachte offertes zijn voor zowel Floop als wederpartij geheel vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de wederpartij. De geldigheid van een offerte is 60 dagen, tenzij anders vermeld.
 2. Floop kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 3. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Floop binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.
 4. Ten opzichte van de Wederpartij strekt het schriftelijke aanbod of de orderbevestiging van Floop tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs.

Artikel 4. Ontbinding en opschorting

 1. Floop is bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in de volgende gevallen:
  > indien na het sluiten van de overeenkomst aan Floop omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
  > indien Floop de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende is;
  > indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden niet stipt nakomt.
 2. In de genoemde gevallen is Floop tevens bevoegd de verdere uitvoering harerzijds van de overeenkomst op te schorten. Zowel bij ontbinding als bij opschorting ontstaat voor de wederpartij geen recht op restitutie van eventueel betaalde gelden of vergoeding van eventuele andere reeds verrichte tegenprestaties.
 3. In de in lid 1 genoemde gevallen zijn de vorderingen van Floop op de wederpartij direct en ineens opeisbaar.
 4. Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd alle andere rechten en vorderingen.
 5. Indien overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is Floop bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit wederpartij enig recht geeft op schadevergoeding.

Artikel 5. Prijzen en Betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle aan Floop door toeleveranciers in rekening gebrachte prijsverhogingen worden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan wederpartij doorberekend.
 3. Alle facturen zullen door Wederpartij worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal wederpartij de gehele som binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen door middel van een wettig Nederlands betaalmiddel aan Floop. Indien binnen 14 dagen wordt betaald, is wederpartij bevoegd 2% van het factuurbedrag in mindering te brengen op het te betalen bedrag. Betaling geschiedt voor het overige zonder aftrek, schuldvergelijking, verrekening of opschorting, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de wederpartij de wettelijke rente, in de zin van artikel 119a, Boek 6, Burgerlijk Wetboek, verschuldigd over het nog openstaande (gedeelte van) factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Indien Wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerech-telijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.
 5. Indien de kredietwaardigheid van wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Floop nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Floop, totdat alle bedragen die wederpartij ter zake verschuldigd is, alsmede de bedragen bedoeld in het vierde lid van het voorgaande artikel waaronder uitdrukkelijk begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Floop zijn voldaan.

Artikel 7. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van wederpartij of van een door wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 8. Leveringstermijnen

Alle door Floop genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Floop bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Floop niet in verzuim. Floop is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Floop en wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd al een grond tot ontbinding van de overeenkomst voor beide partijen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, 11 en 13.

Artikel 9. Klachten

 1. Op wederpartij rust de verplichting om geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Eventuele onvolkomenheden dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij Floop. Niet tijdige melding ontslaat Floop van verplichtingen tot herstel c.q. vervanging.
 2. Klachten over door Floop geleverde diensten en het functioneren of onvolkomenheden van geleverde zaken welke eerst tijdens het gebruik naar voren komen, worden door Floop slechts in behandeling genomen indien de Wederpartij hiervan direct na ontdekking c.q. nadat hij de onvolkomenheden had behoren te ontdekken, kennis geeft aan Floop.

Artikel 10. Aansprakelijkheid Floop

 1. Floop aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Indien de wederpartij stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Floop, dient de Wederpartij zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen. De totale aansprakelijkheid van Floop wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (zulks excl. BTW), of indien het een duurovereenkomst betreft tot maximaal het bedrag van de voor dat deel van de Overeenkomst bedongen prijs (zulks excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  > de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Floop aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;
  > de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  > de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. Een tekortkoming kan slechts aan Floop worden toegerekend indien haar enige schuld treft.
 5. Floop aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de schade zijn oorzaak vindt in het niet nakomen door de wederpartij van de in de overeenkomst en/of in de onderhavige voorwaarden gestelde regels of gegeven aanwijzingen van Floop, of indien er anderszins sprake is van eigen schuld.
 6. Floop aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van verlies en/of diefstal van zaken.
 7. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de verplichting tot vergoeding van directe schade van Floop beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (zulks excl. BTW), of indien het een duurovereenkomst betreft tot maximaal het bedrag van de voor dat deel van de overeenkomst bedongen prijs (zulks excl. BTW) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
 8. Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 9. De in dit artikel voorkomende bepalingen tot beperking van de aansprakelijkheid en vergoedingsverplichting gelden niet bij schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Floop.
 10. Maximumbedragen komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld van Floop.
 11. De aansprakelijkheid van Floop wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien wederpartij Floop onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Floop ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Floop in staat is adequaat te reageren.
 12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Floop meldt.
 13. Wederpartij vrijwaart Floop voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Floop geleverde zaken, behoudens indien en voor zover wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken.
 14. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Artikel 11. Overmacht

 1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht en derhalve niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Floop.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de overeenkomst is gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid Wederpartij

 1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door of (mede) een gevolg is van haar gedragingen in strijd met de in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden opgelegde verplichtingen en verboden en/of de door Floop gegeven aanwijzingen.
 2. De wederpartij vrijwaart Floop voor alle aanspraken van derden betreffende deze schade.

Artikel 13. Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Floop kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, indien ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Floop zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Floop ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Floop vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
 2. Geschillen worden beslecht door de naar normale regelen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht bevoegde rechter.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Indien één of meer artikelen van deze overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze overeenkomst niet aangetast.
 2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van deze overeenkomst bestaan.
 3. Het is Floop toegestaan de in enige overeenkomst met wederpartij omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Floop worden overgedragen, dient Floop de wederpartij hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen en heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Floop is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.
 4. Indien Floop op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Floop niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat het zijn bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
 5. Het is partijen niet toegestaan de overeenkomst of rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij(en) bij de overeenkomst.
 6. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze voorwaarden is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient bij de interpretatie zonodig buiten beschouwing te blijven.

Ruilen en Retourneren

We zouden heel graag willen dat al onze producten voldoen aan uw verwachtingen, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Mocht u niet tevreden zijn over een product dan kunt u de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst, ongebruikt en in originele verpakking ruilen of retourneren. Wij respecteren uw besluit.

U kunt de producten heel gemakkelijk terugsturen via het Postkantoor of kosteloos terug brengen. Hieronder staan de voorwaarden en verschillende mogelijkheden.

Ruilen

Als u iets wilt ruilen, dan dient u dit per e-mail (info@floop.nl) te laten weten en het product op eigen kosten direct terug te sturen of kosteloos terug te brengen. Na ontvangst van het product zullen wij het nieuwe product opsturen. Een eventueel prijsverschil dient u bij te betalen of krijgt u terug gestort.

Speciale actieproducten uit de webshop of producten die speciaal voor u besteld moeten worden kunnen helaas niet worden geruild.

Retourneren

Als wij uw pakket in goede orde hebben ontvangen (in originele verpakking en zonder beschadigingen) zal het aankoopbedrag vergoed worden, exclusief de verzendkosten van zowel de heen- als retourzending.

De retour gezonden items zijn op eigen risico voor de klant. Bij ‘aangetekend verzenden’ moet er door ons worden getekend voor ontvangst. Op deze manier bent u altijd verzekerd dat de bestelling bij ons aankomt. De terugbetaling zal voldaan worden binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product.

Let op: Graag een briefje in het pakket meesturen met daarin uw naam, ordernummer, totaalbedrag, bankgegevens en reden van retour, zodat we u snel van dienst kunnen zijn.

Voorwaarden ruilen en retourneren:

 • Bestellingen van de webshop dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling te worden teruggestuurd.
 • U dient dit direct te melden aan ons
 • Alleen ongedragen en onbeschadigde producten met de complete verpakking kunnen geretourneerd worden.

Privacyverklaring

Floop, gevestigd aan Spuiweg 109 3311 GT Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Spuiweg 109
3311 GT Dordrecht
tel: 0786312839

Persoonsgegevens die wij verwerken

Floop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@floop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Floop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Floop analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Floop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Floop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Floop) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Floop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Account registratie:  Oneindige bewaartermijn
 • Aanmelden als gast: Uw gegevens worden dan minimaal 3 jaar bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden

Floop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Floop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Floop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@floop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Floop zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Floop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Floop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@floop.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.